правила

Правила на играта "Раз, два, три"

І. Общи положения

1. Настоящите Правила за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта “Раз, два, три". („Играта“).

2. Организатор на Играта и администратор на личните данникоито се предоставят от участниците в хода на Играта, е „Лидл България ЕООД енд КО КД“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на управление: област София, община Елин Пелин, 2129, с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, контакт: lidl.bg/kontakt, („Лидл България“ или „Организатора“).

3. Играта се провежда в периода от 10:00 часа на 18.01.2018 г. до 23:59 часа на 14.02.2018 г. („Период на провеждане“).

4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

ІІ. Право на участие

5. Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.

6. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес www.razdvatri.lidl.bg.

ІІІ. Условия за участие

7. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети страницата www.razdvatri.lidl.bg, където трябва да натисне върху бутона „Играй сега“, за да започне. Участникът има право на 3 (три) опита, в които да постигне победа. Участникът има право на 3 (три) избора в подхода си на игра, а именно чай, кафе и шоколад, като има предвид, че чаят побеждава шоколада, шоколадът побеждава кафето, а кафето побеждава чая. Ако в рамките на трите опита Участникът не е успял да спечели, има възможност да опитва отново, като за целта следва да натисне (клик) върху бутона „Опитай пак“. В случай че Участникът победи, се появява прозорец, в който той трябва да попълни съответната информация в предвидените за тази цел задължителни полета: име, имейл адрес, телефонен номер, да отбележи, че е съгласен с Правилата на Играта и след това да натисне бутон „Регистрирай“.

8. Един Участник може да се регистрира само веднъж на ден (т.е. може да участва само по един път за всяка дневна награда), при спазване на изискванията на т.7.

9. Всеки регистрирал се Участник участва в томбола за съответната дневна награда, предвидена за съответния ден, в рамките на който е направена регистрацията. Регистриралият се Участник се включва автоматично (без да е нужно да се регистрира допълнително) и в томболата за седмичната награда, предвидена за седмицата, в рамките на която е направена регистрацията. Независимо от общия брой регистрации за дневни награди в рамките на Периода на провеждане на Играта, Участникът се включва само с една регистрация в томболата за съответната седмична награда.

10. Участието в Играта не изисква покупка или посещение на магазин на Организатора.

IV. Награда

11. С регистрацията си в Играта по реда на т.7 по-горе всеки Участник може да спечели:

11.1. съответната награда за деня, която ще бъде определена от Организатора измежду следните видове (общо 28 за Периода на провеждане на Играта):

- Подаръчен пакет от 7 (седем) шоколада от асортимента на Лидл България; - Подаръчен пакет от 3 (три) кафета от асортимента на Лидл България; - Подаръчен пакет от 5 (пет) чая от асортимента на Лидл България.

11.2. съответната седмична награда, предвидена за седмицата, в рамките на която е направена регистрацията. Седмичните награди са общо 4 на брой и са еднакви за всяка от 4-те седмици от Периода на провеждане на Играта, а именно: двоен гофретник SDW 1200 Silver Crest

12. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

V. Определяне на печеливши Участници

13. Определянето на печеливш Участник за дневна награда ще се извършва всеки работен ден за предходния, в рамките на който е направена регистрацията, чрез провеждането на томбола на случаен принцип от всички Участници, регистрирали се в рамките на съответния ден (от 00:01 до 23:59 часа). Определянето на печеливш Участник за дневна награда за дни петък, събота и неделя, както и на национални празници през Периода на провеждане на Играта ще се извършва в понеделник на следващата седмица или през първия следващ работен ден.

Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

14. Седмичните награди ще бъдат изтеглени всеки понеделник на следващата седмица или през първия следващ работен ден чрез провеждането на томбола на случаен принцип измежду всички регистрирали се в рамките на съответната седмица, за която е предвидена наградата.

Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

15. Имената на всеки печеливш Участник, както са посочени в регистрационната форма за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Лидл България на адрес:razdvatri.lidl.bg, в рамките на деня на провеждане на томболата съгласно условията на т. 13, а за седмичните награди – съгласно условията на т. 14. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда за деня и/или седмична награда и по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от него/нея в регистрационната форма.

16. Печелившият Участник трябва в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената му/ѝ на интернет страницата на Лидл България съгласно условията на т. 15, да изпрати имейл на igra@lidl.bg с потвърждение, че желае да получи наградата, както и конкретен валиден адрес за получаване.

17. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл с потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока, посочен в т. 16, Участникът губи правото да получи наградата си.

18. Организаторът изпраща наградата в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на имейла по т.16. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

VI. Ограничаване на отговорността

19. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи гаранционна отговорност за която и да е награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител.

20. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

21. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.

22. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

23. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.

VII. Лични данни

24. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват за целите на участието в играта. Основание за обработката е изричното съгласие на участника, който приемайки тези правила се съгласява и с обработката на личните му данни. В срока на обработка на данните Лидл може да използва личните данни за други подобни цели или да се свързва с участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на директния маркетинг във връзка с тематиката на играта.

25. Предоставянето на име, фамилия, имейл адрес, телефон за връзка е доброволно, като е необходимо условие за участие в играта. Предоставянето на адрес за доставка или посочването на магазин е необходимо условие за предоставяне на спечелената награда.

26. Личните данни ще бъдат обработвани от Организатора, като във връзка с указаните цели, могат да бъдат предоставяни на търговски партньори и контрагенти на Организатора, участващи в организацията на Играта.

27. Личните данни на Участниците в Играта се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на Играта.

28. Съгласно законовите изисквания Участниците имат право на безплатен достъп до, коригиране или изтриване на личните им данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни, тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

29. При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че участник желае да подаде сигнал или оплакване, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Организатора или по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни - personaldata.protection@lidl.bg

30. В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

31. За да направим посещенията Ви на www.razdvatri.lidl.bg възможно най-функционални, използваме бисквитка “session_id”, чрез която даден уеб сайт разпознава определен потребител по време на посещението (сесията) на потребителя.

32. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Правила. За въпроси отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Правила, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.